Villkor

Senast uppdaterade: 20 juni 2016

Capslock AB, org nr: 559051-7461, (”Capslock”), Kardanvägen 15, 432 32 Varberg, tillhandahåller ett konto på däckportalen.se (”Däckportalen”) som gör det möjligt att hantera sitt verkstadsföretag genom webbplatsen. Dessa allmänna villkor, inkluderande alla lager, föreskrifter och instruktioner som hänvisas till häri, (tillsammans ”Avtalet”) utgör ett avtal mellan Capslock och webbplatsanvändaren (”Användaren”) som har registrerat ett konto på Däckportalen.

Genom att på angivet ställe vid registreringen godkänna Avtalet, försäkrar Användaren att denne läst igenom och godkänt Avtalet och accepterar att dennes rättigheter och skyldigheter med avseende på kontot regleras av Avtalet och förbinder sig därmed att följa Avtalet. Användaren medger vidare att det är dennes ansvar att tillse att Användarens eventuella anställda, eller andra som använder kontot för Användarens räkning, har läst, samtycker till och följer Avtalet. Tillämpliga lagar kräver att viss information och vissa meddelanden som Capslock skickar till Användaren ska vara skriftliga. Användaren är dock fullt ansvarig för all användning av kontot, oavsett vem som faktiskt använder kontot. Härigenom godkänner Användaren även att upplysningar som krävs enligt lag och annan information om dennes juridiska rättigheter och skyldigheter kan sändas till Användaren elektroniskt och att Användarens elektroniska signatur i avtal och andra dokument har samma verkan som om denne skrev dem i bläck.

Tjänsten
Användaren får tillgång till kontot via Däckportalens webbplats  däckportalen.se .

Capslock kan när som helst revidera eller ändra kontot / webbplatsen. Capslock försöker att alltid meddela Användaren om eventuella ändringar med rimligt varsel på webbplatsen och via email på den adress som Användaren angivit. Capslock förbehåller sig dock rätt att genomföra sådana förändringar med omedelbar verkan för att upprätthålla säkerheten i sitt system eller för att följa lagar.

Capslock ansvarar inte för (i) andra brister eller felaktigheter i eller vid utförandet av kontot, (ii) att kontot vid varje tidpunkt är tillgänglig för att arbeta genom.

Capslock ansvarar inte under några omständigheter för indirekt skada, utebliven vinst, förlust av data eller andra förluster i samband med användningen av eller utebliven användning av webbplatsen.

Kontot

När Användaren har registrerat sig för kontot och godkänt detta Avtal, kan Capslock inhämta kreditupplysning om Användaren och kräva att Användaren tillhandahåller all dokumention och annan information som begärs av Capslock för att Capslock ska kunna utföra alla nödvändig kontroller och följa alla krav rörande sådana kontroller i enlighet med Direktiv 2005/60/EG om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och därtill hörande föreskrifter och allmänna råd. Användaren samtycker till att Capslock inhämtar sådan kreditupplysning och förbinder sig att i nödvändig utsträckning bistå härvid.

Utformning och skydd av inloggningsuppgifter etc.

Användaren är skyldig att följa Capslocks vid var tid gällande rutiner och säkerhetsinstruktioner för utformning av lösenord och andra inloggningsuppgifter, vilka återfinns på webbplatsen .

Det är Användarens ansvar att tillse att dennes kontonummer och lösenord och dennes övriga inloggningsuppgifter till webbplatsen (”Kontouppgifterna”) förvaras säkert och att andra inte tillåts ta del av dessa. Användaren förbinder sig att bevara Kontouppgifterna så att de förblir otillgängliga för obehöriga. Kontouppgifterna är personliga och får inte överlåtas eller användas av annan än Användaren.

Användaren ska omedelbart meddela Capslock för det fall Användaren eller någon av dennes ägare, blir insolvent eller föremål för konkurs, utmätning eller liknande. Användaren ska också omedelbart meddela Capslock om Användaren blir medveten om någon lagöverträdelse som har samband med Avtalet.

Capslock upplåter till Användaren en icke-exklusiv, icke-överlåtbar licens/konto till webbplatsen och rätt att använda sådana andra programvaror och internetbaserade tjänster som erfordras för att använda webbplatsen.

Betalningsvillkor

För användning av kontot samtycker du till att betala de avgifter som vi fastställt och beräknat i enlighet med prislistan. När du godkänner detta Avtal begär och samtycker du till att vi debiterar de avgifter som vi har fastställt och beräknat i enlighet med prislistan . Vi förbehåller oss rätten att ändra våra avgifter när som helst.

Kontots tillhandahållande

Kontot och webbplatsen tillhandahålls normalt 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Capslockgaranterar emellertid inte att kontot eller webbplatsen är fri från fel eller avbrott under denna tid.

Från tid till annan utför Capslock underhåll på och uppgraderingar av webbplatsen, vilket kan resultera i avbrott, förseningar eller fel i denna. Capslock försöker att alltid meddela på förhand om planerade underhåll, men kan inte garantera att meddelande härom alltid kommer att tillhandahållas. Därtill kan webbplatsen innehålla fel och “buggar” som kan leda till avbrott och fel. Användaren är införstådd med detta och accepterar att Capslock kan komma att kontakta denne i syfte att hjälpa Användaren med webbplatsen och begära information som behövs för att identifiera och åtgärda fel.

Avtalstid och uppsägning

Kontot gäller tills vidare. Användaren har rätt att när som helst säga upp Avtalet och avsluta sitt konto med omedelbar verkan genom att via epost kontakta Capslock. Capslock har rätt att säga upp Avtalet med iakttagande av en uppsägningstid om två månader.

Capslock har rätt att spärra användarens Konto, vägra denne tillgång till kontot och/eller häva avtalet med omedelbar verkan .

Första fakturadatumet blir dagen då användaren skriver upp sig för ett premiumkonto efter godkännande av dessa villkor. Därefter faktureras det var 30:e dag från första fakturadatumet. Uppsägningstid är 1 månad.